استخدام

برنامه‌نویس با مشخصات زیر:

•           مسلط بهASP.NET، C#، SQL Server، HTML، JavaScript، AJAX
•           مسلط به معماری چند لایه
•           مسلط به شی‌گرایی
•           مسلط به معماری Service Oriented
•           آشنا با فرآیندهای UPو Agile
 

تحلیل‌گر با مشخصات زیر:

•           مسلط به فنون Business Modelingو System Modeling
•           مسلط به UML 2.0
•           آشنا با فرآیندهای RUPو نگرش Agile
 

طراح سیستم‌ها با مشخصات زیر:

•           مسلط به مفاهیم شی‌گرا
•           مسلط به Design Patterns
•           مسلط به طراحی مدل داده
•           آشنا با ASP.NET، C# و SQL Server
•           مسلط به معماری Service Oriented


کارشناس مهندسی فرآیند با مشخصات زیر:

•           مسلط به RUP
•           داشتن دانش لازم در مورد پروسه‌های مهندسی نرم‌افزار و شناخت متدولوژی‌های تولید نرم‌افزار (Software Process Models)
•           مسلط به UML 2.0
•           دارای توانمندی تحقیق بر روی فعالیت‌های مرتبط با فرآیندهای مهندسی نرم‌افزار
 

کارشناس پورتال با مشخصات زیر:

•           دارای حداقل 1 سال سابقه کار در زمینه Microsoft SharePointو برنامه‌نویسی .NET
•           تسلط به Microsoft SharePoint(توانایی راهبری شیرپوینت و آشنایی با Microsoft SharePoint Administrator)
•           آشنایی با برنامه‌نویسی ASP.NETو c#
•           آشنایی با برنامه‌نویسی شیرپوینت
•           آشنایی با Microsoft InfoPath
•           آشنایی با SharePoint Designer

 

کارشناس پشتیبانی فنی نرم‌افزار با مشخصات زیر:

•           مسلط به  Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2
•           مسلط به مفاهیم، مدیریت و تنظیمات Microsoft IIS 6.0/7.0/7.5  در سیستم عامل‌های Microsoft
•           مسلط به Network Infrastructure Servicesمانند DHCP، DNS, Active Directory
•           مسلط بهWindows Server 2003  وMicrosoft Windows Server 2008
•           مسلط به Microsoft Windows Server 2008 R2
 
ترجیحاً
•           آشنا با مفاهیم Storageمانند SAN, NAS, Fibre Channel, ISCSI
•           آشنا با مفاهیم Network Security
•           آشنا با مفاهیم Network، Clustering، Virtualization Load Balancing
•           آشنا با مفاهیم Microsoft.NET

 

کارشناس طراحی و معماری نرم‌افزار با مشخصات زیر:

•           مسلط به .NET Framework Architectureو زبان C#
•           مسلط به استفاده ازDesign Patterns  در  .NET
•           مسلط به ORMهای موجود و معماری آن‌ها
•           مسلط به معماری SOA
•           مسلط به WCF
•           مسلط به Windows Workflow Foundation
•           مسلط به Enterprise Application Deployment & Maintenance Schemes
•           آشنا با مفاهیم SaaS
•           آشنا با MVC ASP.NET
•           آشنا با MVVM
•           آشنا با ASP.NET، SQL Server، HTML، JavaScript، AJAX
•           آشنا با فرآیندهایUP  و Agile

کارشناس DBA با مشخصات زیر:

•           دارای 3 سال سابقه کار در زمینه Database Development
•           نجربه در زمینه SQL Server 2005 & 2008
•           تجربه در رفع موارد زیر:
                                                           Deadlock Issues
                                                         Replication Issues
                                                      Log Shipping Issues
                                                       Connectivity Issues
                                                             Security Issues
•           تجربه در زمینه‌های زیر:
                                                     Performance Tuning
                                                       Query Optimization
                                            Using Performance Monitor
                                                                 SQL Profiler
         Other Related Monitoring and Troubleshooting Tools

•           توانایی در زمینه‌های زیر: 
                                                                     Backups
                                                                    Restores
                                                         Recovery Models
                                           Database Shrink Operations
                                                         DBCC Commands
                                                                   Clustering
                                                       Database Mirroring
                                                                 Replication

•           دانش کافی در زمینه‌های زیر: 
                                                                      Indexes
                                                      Index Management
                                                          Integrity Checks
                                                               Configuration
                                                                     Patching

•          توانایی کاربری ابزارهی SQL Server مانند

Profiler
DTA
SSMS
SAC
SSCM
PerfMon
DMVs
 

کارشناس پیاده‌سازی UI با مشخصات زیر:

•           مسلط به نرم افزار های Photoshop, Illustratorو آشنا با Flash Catalyst
•           آشنا با مفهوم UI Design - GUI یا Web Design
•           آشنا با طراحی Icon
•           رشته تحصیلی ترجیحاً طراحی صنعتی یا گرافیک و دارای سابقه و نمونه کار مرتبط
 

از واجدین شرایط دعوت می‌گردد با ارسال رزومه به آدرس jobs@chortge.com   با ما در ارتباط باشند.